Development

Documentation/vi_VN

You must first sign up to be able to contribute.

Getting started

Practical symfony

Symfony Form

Doctrine

Symfony Reference

Cookbook

Dependency Injection

Symfony book

 • Chương 1 - Giới thiệu symfony
 • Chương 2 - Khám phá mã của symfony
 • Chương 3 - Thực thi symfony
 • Chương 4 - Những khái niệm cơ bản về tạo trang
 • Chương 5 - Cấu hình symfony
 • Chương 6 - Bên trong lớp Controller
 • Chương 7 - Bên trong lớp View
 • Chương 8 - Bên trong lớp Model
 • Chương 9 - Hệ thống liên kết và định tuyến
 • Chương 10 - Forms
 • Chương 11 - Tích hợp Ajax
 • Chương 12 - Caching
 • Chương 13 - I18n And L10n
 • Chương 14 - Sinh mã
 • Chương 15 - Kiểm tra chức năng và unit
 • Chương 16 - Công cụ quản lí ứng dụng
 • Chương 17 - Mở rộng symfony
 • Chương 18 - Tăng tốc
 • Chương 19 - Tìm hiểu các file cấu hình

Cộng đồng symfony tại Việt Nam

Các website phát triển bằng symfony